Đại Học Hè Khóa VII

                  Tuần Lễ Xă Hội Kỳ V

Đại Học Hè Khóa VII & Tuần Lễ Xă Hội kỳ V

Tại Trung Tâm Violau, Augsbourg, CHLB  ĐỨC

Từ 03 đến 10 tháng 08 năm 2003
Chủ nhật 03/08
14 g Ghi danh, nhận pḥng
19 g  Cơm tối
20 g 30 Sinh hoạt làm quen, thông báo nội qui ĐHH
Thứ hai  04/08 Chủ đề tổng quan về lịch sử và ngôn ngữ Việt Nam
7 g 30 - 8g 30

Ăn sáng

8 g 45 - 9 g  Khai mạc ( Lời chào mừng của Ban Tổ Chức ĐHH )
9 g      - 9 g 45 Thời lập quốc đến Đinh Tiên Hoàng ( + 968 )
Các GS Lê Đ́nh Cai  &  Lê Quang Thông
10 g    - 10 g 45 Phát biểu trước quần chúng và cách viết một bài diễn văn nhỏ
GS Nguyễn VănThành, Nguyễn Đăng Trúc và Phạm Hồng Lam
11 g    - 12 g 30 ( Nhóm I ) Lớp Việt Ngữ 
GS Đoàn Xuân Kiên và Ô. B. Mục Sư Huỳnh Văn Công

(Nhóm 2)  Mạn đàm ( cho người đă biết nghe, nói tiếng Việt sành rồi: Sử và huyền sử; học biết văn hóa Việt -nam có lợi ích ǵ không ? GS Nguyễn Văn Thành chủ tŕ)   

13 g    - 14 g Cơm trưa, nghỉ
15 g    - 15 g 45 Các nhà Đinh, Lê, Lư, Trần
Các GS Lê Đ́nh Cai  &  Lê Quang Thông
16 g   - 16 g 45  Thảo luận nhóm *
17 g   - 17 g 45 Phát biểu trước quần chúng và cách viết một bài diễn văn nhỏ ( thực tâp )
GS Nguyễn VănThành, Nguyễn Đăng Trúc và Phạm Hồng Lam
18 g   - 18 g45 ( Nhóm I ) Lớp Việt Ngữ 
GS Đoàn Xuân Kiên và Ô. B. Mục Sư Huỳnh Văn Công
19 g Cơm tối
20 g 30  - 21 g 30 Sinh hoạt tối
Thứ ba 05/07 Chủ đề tổng quan về lịch sử và ngôn ngữ Việt Nam
7 g 30  - 8 g 15 Ăn sáng
8 g 30  - 9 g 15 Từ đời Hậu Lê
Các GS Lê Đ́nh Cai  &  Lê Quang Thông
9 g 30  - 10 g 15 Thảo Luận nhóm *
10 g 30 - 12 g ( Nhóm I )  Lớp Việt Ngữ  
GS Đoàn Xuân Kiên và Ô.Bà Mục Sư Huỳnh Văn Công

( Nhóm 2 )  Mạn đàm : Các tương quan : cha mẹ - con cái, anh chị em, bè bạn xưa và nay   TS Nguyễn Văn Trần  chủ tŕ )

13 g   - 14 g Cơm trưa, nghỉ
15 g   - 15 g 45 Từ 1954 đến 1975
Các GS Lê Đ́nh Cai & Lê Quang Thông
16 g  - 16 g 45 Thảo luận nhóm *
17 g        - 18 g 45  ( Nhóm I ) Lớp Việt Ngữ
GS Đoàn Xuân Kiên và Ô Bà Mục Sư Huỳnh Văn Công
 ( Nhóm 2 )  Thảo luận về văn hóa VN ( GS Nguyễn Đăng Trúc phối trí )
19 g Cơm tối
20 g 30  - 21 g 30 Sinh hoạt tối
Thứ tư 06/08 Tham quan, picnic, sinh hoạt riêng của giới trẻ và thảo luận riêng về các dự án văn hóa tương lai của Trung Tâm  Nguyễn trường Tộ
Thứ năm 07/08 Chủ đề sinh hoạt cộng đồng và lănh đạo
7 g 30 - 8 g 15 Ăn sáng
8 g 30 - 9 g 15 Những yếu tố điều hành một công việc
Đề nghị cách làm một dự án
GS Nguyễn VănThành, Nguyễn Đăng Trúc và Phạm Hồng Lam
9 g 30   -  10 g 15  Thực tập theo nhóm
10 g 30 -  12 g ( Nhóm I ) Lớp Việt Ngữ
GS Đoàn Xuân Kiên và Ô Bà Mục Sư Huỳnh Văn Công
13 g   -  14 g Cơm trưa, nghỉ
15 g   -  17 g 30 ( Phần hai ) Phát biểu trước quần chúng và cách viết một bài diễn văn nhỏ
GS Nguyễn VănThành, Nguyễn Đăng Trúc và Phạm Hồng Lam
18  g   -  18 g 45 Thực tập
19 g Cơm tối
20 g 30  -  21 g 30 Sinh hoạt tối

Tuần Lễ Xă Hội

Thứ sáu 08/08 Chủ đề sinh hoạt cộng đồng VNHN
7 g 30  - 8 g 15 Ăn sáng
8 g 30  - 8 g 50

Khai mạc Tuần Lễ Xă Hội :   Sinh hoạt cộng đồng VNHN cần tồn tại hay không ?  Đă đến lúc cần nói lên vấn đề canh tân công việc điều hành cộng đồng chưa ?  GS Nguyễn Đăng Trúc

9 g  - 9 g 45

Bài thuyết tŕnh khai khóa : Làm sao chuyễn hóa thực trạng ngày hôm nay     GS Nguyễn Văn Thành

10 g  - 10 g 45 Thế hệ trẻ và viễn tượng của một cộng đồng VNHN trong tương lai 1  GS Lê Đ́nh Cai
11 g  - 12 g  30

Các bài tham luận về sinh hoạt cộng đồng Việt-Nam Hải Ngoại  ( KS Nguyễn Minh Chính, Ô. Vũ Quốc Dụng, GS Hồ Văn Thái )  Ô.Lê Văn Yên phối trí

* Nhóm I ĐHH  Sinh hoạt riêng
13 g - 14 g Cơm trưa, nghỉ
15 g - 15 g 45 Thế hệ trẻ và sinh hoạt văn hóa cộng đồng  TS Phan Văn Song
16 g - 18 g 45 Hội thảo chung   Ô. Phạm Hồng Lam phối trí
19  g Cơm tối
20 g 30  -  21 g 30 Sinh hoạt tối  và tập dợt văn nghệ
Thứ bảy  09/08
7 g 30   - 8 g 15 Ăn sáng
8 g 30   -  9g 15 Từ di trú-hội  nhập đến tư cách công dân   Gs Lê Mộng Nguyên
9 g  30 -  10 g 15 Cộng đồng Việt-Nam hải ngoại hướng về tương lai  
GS Đoàn Xuân Kiên
10 g 30 -  12 g Tham luận: Vấn đề hội nhập ( Ô. Hoàng Đức Phương, Ông Huỳnh Tâm   Ô. Trần Việt Khoái phối trí  )
13 g   -  14 g  Cơm trưa, nghỉ
14 g 30  -  15 g  15 Sinh hoạt tôn giáo trong cộng đồng VNHN, hôm nay và tương lai
Mục sư Huỳnh Văn Công và Lm Bùi Phạm Tráng
15 g 30  -  16 g 15 Cổ súy dân chủ để phát triển sinh hoạt CĐVNHN và hội nhập
TS Nguyễn Văn Trần
16 g 30  - 17 g 15 Thảo luận chung  Ô. Phùng Hoàng Minh phối trí
18 g   - 18 g 30 Tổng kết ĐHH và TLXH
19 g -  20 g Cơm tối
20 g 30 Sinh hoạt văn nghệ kết khóa : Chủ đề Quê Hương qua những sáng tác của nhạc sĩ Lê Mộng Nguyên ( với sự cộng tác của ca sĩ Đoàn Công Đức, Jazzu Thảo Hương )
Chủ nhật 10/08
7 g 30 -  8 g 15 Ăn sáng
Có thánh lễ chủ nhật

Chia tay

 

Trung Tâm Văn Hóa Nguyễn Trường Tộ

13g,rue de L'iLL  F-67116 Reichstett, France

E-mail : assconvergence@free.fr

Website Réalisé par NGUYEN DANG LAM