Đại Học Hè Khóa VI & Tuần Lễ Xă Hội kỳ IV
OSLO – 2002

 

 

         Danh sách sinh hoạt

          Phiếu ghi danh

          T́nh yêu của người trẻ Việt Nam

          H́nh tượng người phụ nữ trong văn chương

          Những biến thái gia đ́nh qua ḍng thời gian

          ĐHH - Université d’été 2002

 

Chương tŕnh

 

Chủ nhật 30/06
 
14 g                                  Ghi danh, nhận pḥng
18 g                                  Cơm tối
20 g                                  Sinh hoạt làm quen, thông báo nội qui ĐHH
 
Thứ hai  01/07             Chủ đề T̀NH TÊU
 
7 g 30  -  8g 30                Ăn sáng
8 g 45  -  9 g                    Khai mạc (Lời chào mừng của Ban Tổ Chức ĐHH)
9g        -  9 g 45               Bài khai khóa : T́nh yêu và văn hóa  GS Nguyễn-Đăng-Trúc  ( Pháp)
10 g     -  10 g 45           Tiến tŕnh phát triển âm nhạc Việt Nam GS Quỳnh Hạnh (Pháp)
11 g     -  12 g 30          Thảo luận nhóm  Đặc trách LM Bùi Phạm Tráng và  Ô. Nguyễn Văn Bé
13 g     -  14 g                Cơm trưa, nghỉ
15 g     -  17 g   30         Các lớp chuyên môn ( học viên tự chọn )

.  Lịch sử ; địa lư : GS Thái Công Tụng và Phạm Hồng Lam
·         Văn chương : LM Hồng Kim Linh, Gs Nguyễn Thị Hoàng
·         Âm  nhạc : NS Quỳnh Hạnh
·         Tiếng Việt căn bản : GS Đoàn Xuân Kiên, và Như Mai
·         Tư tưởng văn hóa : Lm Nguyễn Thái Hợp, GS Nguyễn Đăng Trúc, BS Nguyễn Đ́nh Lư
18 g                                  Cơm tối
20 g   -  21 g 30             Sinh hoạt tối
 
Thứ ba 02/07                     Chủ đề GIA Đ̀NH
 
7 g 30  -  8 g 15            Ăn sáng
8 g 30  -  9 g 15          Gia đ́nh ta gia đ́nh tây
                                               Ông Phạm Hồng Lam  (Đức)
9 g 30   -  10 g 15       Gia đ́nh : cải cách của  Tự lực văn đoàn
                                               GS Nguyễn thị Hoàng  (Pháp)
10 g 30 -  12 g            Thảo Luận Đặc trách LM Bùi Phạm Tráng và  Ô. Nguyễn Văn Bé
13 g      -  14 g             Cơm trưa, nghỉ
15 g      -  17 g  30        Các lớp chuyên môn ( học viên tự chọn )
·         Lịch sử ; địa lư : GS Thái Công Tụng và Phạm Hồng Lam
·         Âm  nhạc : NS Quỳnh Hạnh
·         Văn chương : LM Hồng Kim Linh, Gs Nguyễn Thị Hoàng
·         Tiếng Việt căn bản ; : GS Đoàn Xuân Kiên, và Như Mai
·         Tư tưởng văn hóa : Lm Nguyễn Thái Hợp, GS Nguyễn Đăng Trúc, BS Nguyễn Đ́nh Lư
18 g                                 Cơm tối
20 g      -  21 g 30         Sinh hoạt tối
 
 
 
Thứ tư 03/07              Tham quan  Oslo
 
 
Thứ năm 04/07           Chủ đề  HỘI NHẬP   
 
7 g 30  -  8 g 15                   Ăn sáng
8 g 30  -   9 g 15                Nghệ thuật yêu thương
                                               BS Nguyễn Đ́nh Lư  ( Hoa Kỳ)
9 g 30   -  10 g 15              Xưng hô trong gia đ́nh Việt nam GS Nguyễn Đăng Trúc
10 g 30 -  12 g                   Thảo Luận Đặc trách LM Bùi Phạm Tráng và  Ô. Nguyễn Văn Bé
13 g      -  14 g                       Cơm trưa, nghỉ
15 g      -  17 g 30                  Các lớp chuyên môn ( học viên tự chọn ). ( Ban Tổ chức đón tiếp và ghi danh Tuần Lễ Xă Hội)
·         Lịch sử ; địa lư : GS thái Công Tụng và Phạm Hồng Lam
·         Âm  nhạc : NS Quỳnh Hạnh
·         Văn chương : LM Hồng Kim Linh, GS Nguyễn Thị Hoàng
·         Tiếng Việt căn bản : GS Đoàn Xuân Kiên, và Như Mai
·          Tư tưởng văn hóa : Lm Nguyễn Thái Hợp, GS Nguyễn Đăng Trúc, BS Nguyễn Đ́nh Lư
18 g                                        Cơm tối
20 g    -  21 g 30                    Sinh hoạt tối
 
Thứ sáu 05/07
 
7 g 30    -  8 g 15                   Ăn sáng
8 g 30    -  8 g 45                   Khai mạc Tuần Lễ Xă Hội
9 g         -  9 g 45                   Bài thuyết tŕnh khai khóa : Tiến tŕnh định duyên lập phận theo cung cách ngôn ngữ Việt Nam. Lm TS Hồng Kim Linh  (Pháp)
10 g       -  10 g 45                 Hội nhập  GS Đoàn Xuân Kiên       (Anh)
10 g 30 -   12 g  30                Thảo Luận  Đặc trách LM Bùi Phạm Tráng và  Ô. Nguyễn Văn Bé
13 g      -  14 g                       Cơm trưa, nghỉ
 

       ( Chương tŕnh nhiệm ư của học viên ĐHH : 14 g 30 – 17 g )
·         Lịch sử ; địa lư : GS Thái Công Tụng và Phạm Hồng Lam
·         Âm  nhạc : NS Quỳnh Hạnh
·         Tiếng Việt căn bản  : GS Đoàn Xuân Kiên, Nguyễn Thị Hoàng và Như Mai
15 g      -  15 g 45                  Người phụ nữ và nữ quyền
                                                               TS Nguyễn Văn Trần  (Pháp)
16 g     -   17 g 45                  T́nh yêu  trong văn họcViệt Nam  GS Nguyễn Thị Hoàng   (Pháp)
18 g     -   19g                        Cơm tối
20 g     -   21 g 30                  Sinh hoạt tối
 
 
Thứ bảy 06/07  
 
7 g 30   -   8 g 15                   Ăn sáng
8 g 30   -   9 g 15                Gia đ́nh như một tế bào của xă hội, nh́n theo quan điểm hệ thống
                                                               GS Thái Công Tụng  (Canada)
9 g 30   -  10 g 15                  Gia đ́nh và  thách đố của xă hội ngày nay
                                                               LM GS Nguyễn thái Hợp   ( Ư)
10 g 30 -  12 g 15                  Thảo Luận
                                                               Đặc trách LM Bùi Phạm Tráng và  Ô. Nguyễn Văn Bé
13 g       -  14 g                      Cơm trưa, nghỉ
14 g 30  -  15 g 15                 T́nh yêu trong dân nhạc Việt Nam TS Trần Quang Hải    (Pháp)
15 g 30   - 16 g 15           T́nh yêu của người trẻ Việt nam và giữa thế kỷ 20 ( qua tác giả    khúc  ca tiền chiến Trăng mờ bên suối)  GS Lê Mộng Nguyên  (Pháp)
16 g 30   -  17 g 15                Tổng kết ĐHH và TLXH
18 g        -  19 g                     Cơm tối
20 g   Đêm tŕnh diễn nhạc dân tộc do  TS   Trần Quang Hải và  NS Quỳnh Hạnh  điều khiển
 
Chủ nhật 07/07
 
7 g 30    -  8 g 15                    Ăn sáng Có thánh lễ chủ nhật
                                                 Chia tay